Under et besøg på Harboøre lokalhistorisk arkiv faldt vi over et billede af en vejrbidt fisker med medalje. Fiskeren var Peter Hyld, og her er historien bag fiskeren og hans medalje.

Artiklen er lånt fra Grenå Havns Redningsstation's private hjemmeside. Se www.rstgrenaa.dk

Fregat »Alexander Newsky« med 730 mand ombord.
Den 25. september 1868 blev beboerne på Harboøre vækket tidlig om morgenen ved at høre Nødskud fra havet, og da de kom til stranden, så de ud for Knopper et meget stort skib i en afstand af 600 alen fra land. Dat var den Russiske Fregat »Alexander Newsky«, som kom fra Plymouth og var på vej hjemover. Skibet havde an besætning på 730 mand, og den Russiske Storfyrste Alexis gjorde tjeneste om bord som officer. Det blæste an stiv kuling af VNV og søen var meget høj. Raketapparaterne førtes så hurtigt som muligt til strandingsstedet, der rar trekvart mil Nord for station Flyvholm. Ved daggry havde Fregattens redningsbåd sat fra borde med 17 mand, og den kom også lykkeligt til land, men havde mistet alle sine årer, så den ikke kunne gå ud igen. På grund af den store afstand fra land, blev der benyttet dobbelte raketter, men først ved det tredje raketkast blev der opnået forbindelse, idet en af besætningen sprang over bord med en line om livet og fik opfisket raketlinen, som flød i skibets nærhed.

Redningsbåden fra Flyvholm ankom nu på stranden, og så hurtigt som omstændighederne tillod det, samt efter megen anstrengelse fra redningsmandskabets og Kystboernes side, lykkedes det at få den flot og roet ud til Fregatten, fra hvilken den blandt andre medbragte nogle syge og sårede samt en officer, som heldigt bragtes i land. Redningsbåden blev igen bemandet og bragt ud i havstokken, hvorfra den imidlertid ikke kunde bringes videre, eftersom den efter alt at dømme, var så meget beskadiget, at dens selvlænsnings evne var gået tabt.
Redningsbåden blev nu landsat; adskilt og renset for en stor mængde sand, som aldeles havde fyldt den mellem luftkasserne. Det viste sig tillige, at alt bundtømmeret i båden var brækket, og at de mellem luftkasserne ind trængte sten havde frembragt huller i kasserne, som i stedet for luft indeholdt en stor mængde vand.
Så godt som muligt blev de fundne huller proppede, båden samlet og igen bemandet, men ankommen i havstokken kunne den slet ikke lænse sig for den indstrømmende vandmængde, men vedblev at følge bunden og måtte af den grund landsættes. Man forsøgte så med raketapparatet, hvormed der som bemærket var opnået forbindelse, men denne var bleven uklar og indviklet i rigningen; der var kappet og lå ved siden af skibet.
Efter meget besvær lykkedes det at klare det hele, men da redningsstolen skulle hales ind, var der gået 2 mand i denne, og ved Indhalingen sprængtes linen, så de to mand hang på trossen mellem skibet og land.
De måtte så hales tilbage til skibet igen.
Til alt held begyndte vejret nu at bedres, og søen lagde sig betydelig. En af kystens fiskerbåde gik ud og førte heldigt nogle af besætningen i land. Flere fiskerbåde, også fra Thyborøn kom til, og desuden var også Fregattens egen redningsbåd bleven forsynet med friske årer, så den kunne deltage i virksomheden.
Det blev også på ny forsøgt med Flyvholms redningsbåd, men det viste sig atter, at den var bleven så beskadiget under det første forsøg, at den var aldeles ubrugelig.
Der var kappestrid mellem bådene, men alt gik nu heldigt, især da vejret efterhånden helt var stilnet af, og ved solens nedgang var redningen af den store besætning tilendebragt. Da skibets redningsbåd første gang om morgenen var kommen i land og ikke kunne gå ud igen, da den havde mistet årerne, var der fra Fregatten udsat en mindre båd med 7 mand, men ankommen på revlen ramtes båden af en brodsø, som kæntrede den, hvorved 4 mand omkom.
Den ene af de omkomne var en officer, som kort før sin død havde givet bevis for sit mod. Under affyringen af Nødskuddene kastede et skud en mand over bord, hvorved han mistede en arm og fik den anden kvæstet, men uagtet at den tilskadekomne mand faldt ud mod havet, hvor brodsøen væltede mod skibet, sprang den pågældende officer straks over bord og reddede den ulykkelige.

 


På gravstenen på Harboøre Kirkegård står:
Herunder hviler støvet af
Underofficer Odinzoff
og matroserne Shiloff og Poliakoff
Som omkom ved den Kejserlige fregat
»Alexander Newsky« stranding d 25-9-1868
De vovede deres liv for at frelse andre medmennesker
Fred over dem i vor Herres Navn

Peter Hyld, Harboøre fisker der førte båden
der reddede Storfyrste Alexej.

 

Den Russiske Storfyrste lod straks efter redningen udbetale store penge belønninger til de, som havde deltaget i redningen, og senere udbetalte den Russiske Regering også en belønning papa 3500 Rubler, ligesom der blev uddelt en hel række Dekorationer og Medaljer til de mænd, der særlig havde gjort sig fortjent.